Vardzia, Georgia

Cave town in Georgia, Vardzia XII Century

Katskhi Monastery

Georgia republic, Katskhi Monastery. One of the most isolated church in the world